γαμψοδακτυλία

Γαμψοδακτυλία. Πού οφείλεται και πώς αντιμετωπίζεται;


Γαμψοδακτυλία (claw toe deformity) είναι η παραμόρφωση των μικρών δακτύλων του ποδιού, κατά την οποία συμβαίνει υπερέκταση της μεταταρσιοφαλαγγικής άρθρωσης (ΜΤΦ), με επακόλουθη κάμψη της εγγύς και άπω φαλαγγοφαλαγγικής (ΦΦ).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ