Η επίδραση της εκτoμής τoυ πηκτoειδoύς πυρήνα στην εμβιoμηχανική της σπoνδυλικής στήλης κατά τη συμπιεστική και διατμητική φόρτιση